lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 74 วัน แล้ว
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

//{{มาใหม่โหลดด่วน}}//สอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช Line:0624363738

เจ้าของร้าน

**ขอบคุณที่ไว้วางใจให้ชีทเตรียมสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จท่านมาเป็นเวลากว่า 10 ปี**[[LOAD]]แนวข้อสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชอัพเดทล่าสุด
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ ประกอบด้ว

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
10 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
12 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
13 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

 

                                                                smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile

**สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบนิติกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ติดต่อคุณนุชจรี

TEL:062-436-3738
IDLine:
0624363738
E-mail:topsheet1@gmail.com
@Line:http://line.me/ti/p/v_Vo6yVRZZ


 

ข้อสอบมี 3 แบบ 

 

1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 

 

2. หนังสือ+MP3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems แถมฟรี mp3 ) 
3.ชุดติว หนังสือ+vcd (5-6 หัวข้อ) 1,500  บาท 
(ส่งฟรี ems )

 

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ 

ชื่อบัญชี น.ส. นุชจรี เหมวัลต์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 986-1-65370-8  ออมทรัพย์  สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง
ธ.กสิกร  เลขที่บัญชี 028-1-86912-4  ออมทรัพย์ สาขาอิมพีเรียลเวิลสำโรง

 

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
1.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้ไว้ ณ วันใด
ก.๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗                 ค. ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗
ข.๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ง. ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗
ตอบ  ค. ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗
2.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีกี่มาตรา
ก.38 มาตรา                                                                             ค. 42  มาตรา
ข.40 มาตรา                                                                             ง. 35  มาตรา
ตอบ   ก. 38  มาตรา
3.พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 อยู่ในปี พ.ศ.ใด
ก.พ.ศ. 2510 ค. พ.ศ. 2520
ข.พ.ศ. 2522 ง. พ.ศ.2525
ตอบ    ข. พ.ศ. 2522
4.ข้อใดหมายถึงป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ก.ที่ดิน ค. ลำน้ำ
ข.ภูเขา ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

5.“ป่า” หมายความว่า ที่ดินรวมตลอดถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมาย
ข้อใดคือความหมายของไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
ก.รากไม้ ค. เศษไม้
ข.ตอไม้ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

6.“ไม้” หมายความว่า ไม้ทุกชนิดทั้งที่เป็นต้น กอ หรือเถา ไม่ว่ายังยืนต้นหรือล้มลงแล้ว และหมายความรวมตลอดถึง ราก ปุ่ม ตอ หน่อ กิ่ง ตา หัว เหง้า เศษ ปลายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไม้ ไม่ว่าจะถูกตัด ฟัน เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือกระทำโดยวิธีการอื่นใด
ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
7.มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่าไม้ไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวงโดยต้องมีสิ่งใดกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
ก.แผนที่แสดงแนวเขตป่า ค. ลักษณะของป่า
ข.ขนาดเนื้อที่ของป่า                                                             ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก. แผนที่แสดงแนวเขตป่า            
มาตรา ๖ บรรดาป่าที่เป็นป่าสงวนอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่าก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดป่าอื่นใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวงซึ่งต้องมีแผนที่แสดงแนวเขตป่าที่กำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
8.การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำได้โดยกฎหมายใด
ก.พระราชกฤษฎีกา ค. กฏกระทรวง
ข.พระราชกำหนด ง. ประกาศกระทรวง
ตอบ   ค. กฎกระทรวง
มาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนบางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย
9.คณะกรรมการป่าสงวนแห่งชาติมีกี่คน
ก.4 คน                                                                                     ค. 5   คน
ข.6 คน                                                                                     ง. 10  คน
ตอบ  ค. 5   คน
มาตรา ๑๐ เมื่อได้กำหนดป่าใดเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้ว ให้มีกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาตินั้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมที่ดินและกรรมการอื่นอีกสองคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมให้การเป็นไปตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙
(๒) ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยคำร้องตามมาตรา ๑๓
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนตามมาตรา ๑๓
(๔) ตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
10.การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่ตํ่ากว่าเท่าใดจึงครบองค์ประชุม
ก.ไม่ตํ่ากว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมด
ข.ไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 3 ของจำนวนของกรรมการทั้งหมด
ค.ไม่ตํ่ากว่า 2 ใน  3 ของจำนวนของกรรมการทั้งหมด
ง.ไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 5  ของจำนวนของกรรมการทั้งหมด
ตอบ   ก.ไม่ตํ่ากว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมด
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่ตํ่ากว่ากึ่งจำนวนของกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานแห่งที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานแห่งที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

หมวดหมู่แนวข้อสอบ

ติดต่อเรา

062-436-3738

สินค้าใหม่

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม17,812 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด14,185 ครั้ง
เปิดร้าน2 มิ.ย. 2560
ร้านค้าอัพเดท1 มิ.ย. 2561

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านsbdd testthai
sbdd testthai
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ชุดติวสอบ สอบเข้างานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
เบอร์โทร : 062-436-3738
อีเมล : topsheet1@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก